Sanitarno-ekološki tehničar

Sanitarni tehničari rade na otkrivanju zagađenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet je njihove analize sve što čoveka okružuje i sve što on rabi: voda, tlo, vazduh, hrana, stambeni i radni prostori, sredstva za higijenu i predmeti za opštu upotrebu.

    Zapošljavaju se u zavodima za javno zdravstvo, u industriji - posebno prehrambenoj - privatnim ustanovama i sanitarnoj inspekciji. U zavodima za javno zdravstvo mogu raditi u laboratorijima ili higijensko-epidemiološkoj službi. Ako rade u laboratorijima, njihov posao uključuje odlaske na teren, gde uzimaju uzorke vode, hrane, vazduha i sl, koje nakon toga analiziraju. Procena, na primer, zdravstvene ispravnosti hrane ili vode za piće uključuje posmatranje spoljašnjih obeležja kao što su izgled, boja, ukus i miris te analize i testove kojima se otkriva prisustvo mikroorganizama i teških metala. Ako su zaposleni u higijensko-epidemiološkoj službi, prikupljaju i obrađuju podatke o higijenskim prilikama i nekim bolestima te učestvuju u sprovođenju raznih mera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti. Provode i mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

    U prehrambenoj industriji prate celokupni postupak pripreme hrane od sirovina i toka proizvodnje do konačnog proizvoda. Vode računa io redovnim zdravstvenim pregledima osoblja i organiziraju kurseve na kojima ih podučavaju kako će sprečiti zagađenje hrane. Sanitarna inspekcija sprovodi nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica, higijenom radne okoline, primenom odgovarajućih propisa u izgradnji raznih vrsta objekata i naselja, uređajima i predmetima opšte upotrebe itd To čini prema utvrđenom planu ili pak na zahtev građana i ustanova. Granična sanitarna inspekcija nadzire promet roba i ljudi na granicama, kako bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti ili uvoz zdravstveno neispravnih roba.

Radni uslovi

    Na većini radnih mesta najveći deo posla sanitarni tehničari obavljaju na terenu. To uključuje odlaske u sve ustanove - od fabrika i bolnica do trgovina, restorana i hotela - gde treba obaviti sanitarni nadzor. Obilaze vodoopskrbne objekte, koji su katkada na teško dostupnim mestima, što zahteva dobro zdravlje i kondiciju. Dok barataju uzorcima koji su možda zagađeni ili mere buku i vibracije, i sami su izloženi delovanju tih faktora, zbog čega moraju primenjivati odgovarajuće mere i pribor za zaštitu. Moraju pažljivo postupati is otrovima koje primenjuju prilikom uništavanja insekata i gamadi i sredstvima koja su im potrebna za laboratorijske analize. Rade u dnevnim smenama, premda u nekim situacijama moraju izaći na teren noću, vikendom ili praznikom.

Poželjne osobine

    Posao sanitarnih tehničara zahteva visok stepen savesnosti i odgovornosti u obavljanju svih zadataka - od uzimanja uzorka do pisanja izveštaja - jer propusti mogu imati velike i dugoročne posledice na zdravlje ljudi. U njihovu poslu važna je komunikacija. Oni, naime, često rade u timovima i kontaktiraju sa puno ljudi različitih struka i različite nivoe obrazovanja. Emocionalna zrelost i etičnost pomoći će im u sprečavanju i uspešnom rešavanju mogućih sukoba. Koji put moraju na licu mesta proceniti koje mere valja preduzeti i doneti teške odluke, npr o zabrani rada. Izveštaji takođe pišu na licu mesta, stoga je važno da budu sigurni u svoju ocenu i da se mogu s lakoćom pismeno izražavati. Analiza uzoraka zahteva dobar vid i raspoznavanje boja.

Nastavni plan za ovak profil možete preuzeti ovde